language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-10-01

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas.

Under september månad 2020 har 132 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 132 000 B-aktier.

Antalet A-aktier har således minskat från 721 600 A-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 589 600 A-aktier. Antalet B-aktier har ökat från 9 380 761 B-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 9 512 761 B-aktier.

Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier har antalet röster i Prevas AB minskat från 16 596 761 röster till 15 408 761 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 klockan 17.30.