language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-07-15

Prevas delårsrapport januari – juni 2020.

Tilltro till framtiden, trots en orolig omvärld.

APRIL - JUNI 2020

  • Nettoomsättning 194,0 Mkr (201,7)
  • Rörelseresultat EBIT 14,5 Mkr (8,7)
  • Rörelsemarginal EBIT 7,5 % (4,3)
  • Resultat efter skatt 11,3 Mkr (6,0)
  • Resultat per aktie 1,14 kr (0,58)

JANUARI - JUNI 2020

  • Nettoomsättning 410,3 Mkr (406,4)
  • Rörelseresultat EBIT 36,7 Mkr (19,9)
  • Rörelsemarginal EBIT 8,9 % (4,9)
  • Resultat efter skatt 27,9 Mkr (13,7)
  • Resultat per aktie 2,80 kr (1,33)
Delårsrapport jan-juni 2020

VD HAR ORDET

Goda samarbeten ger framtidstro.

Resultat

Prevas resultat för andra kvartalet uppgick till 14,5 mkr, vilket är betydligt högre än motsvarande kvartal 2019 (8,7 mkr), men lägre jämfört med årets första kvartal. Omsättningen blev 194 mkr, vilket är något lägre än motsvarande kvartal 2019 (202 mkr). Rörelsemarginalen under andra kvartalet uppgick till 7,5 procent (4,3).

Analysen av det ekonomiska utfallet är svårare än vanligt då det påverkats av Covid-19-pandemin och även av olika stöttande åtgärder i form av offentliga medel. Vår bedömning är att vi har kvar vår underliggande starka trend sedan fem kvartal tillbaka. Vi har dock påverkats negativt av en dipp i marknaden, som mildrats något tack vare offentliga stödåtgärder. Åtgärderna innebär framförallt att vi kan säkra arbetstillfällen under en ”övervintringsperiod” och bädda för ökad leverans på andra sidan dippen.

Stabilitet

Vi upplever en relativt bra stabilitet under kvartalet, trots rådande omständigheter. Vi har en fördelaktig branschfördelning där till exempel försvar och telekom är mycket stabila. Inom Life Science, vårt största segment, händer det mycket. Företag inom sjukvården som inte är Covid-19-inriktade har påverkats negativt av minskade aktiviteter, vilket lett till viss försiktighet bland dessa företag. Samtidigt så passar många andra företag inom Life Science på att trappa upp sina satsningar och ökar takten i sina befintliga projekt samt startar dessutom nya.

Utöver bra mix av branscher har vi fler stabilisatorer. Relationen med de allra flesta av våra kunder är mycket långa och täta. Det innebär att vi ofta har en god dialog om hur vi kan lösa gemensamma problem och utmaningar på ett bra sätt. Vi har även långa support- och underhållsavtal samt ökande andel leveranser i tjänsteform, ofta kallad Software as a Service (SaaS). Dessutom har vi många tillgångar, utöver den viktigaste som är våra medarbetare, som skapar konkurrenskraft och stabilitet i form av laboratorium, ramverk, instrument och certifikat.

Ett viktigt tecken på vilken ställning man har på marknaden och värdet man tillför är så klart priset kunderna betalar. Vår prisnivå har varit stabil under andra kvartalet med en något ökande trend. Detta beror bland annat på att de högprofilerande uppdragen är mer verksamhetskritiska för kunderna medan uppdragen med lite lägre priser är mer utsatta för marknadssvängningar.

Framtiden

Hur djup och hur lång blir nedgången på marknaden? Det är mycket svårt att avgöra med säkerhet men vi skönjer vissa tecken på ökad efterfrågan. Dessa positiva tecken får vägas mot att hela världen befinner sig i osäkerhet och att det svänger relativt snabbt. I skrivandets stund, och med stor osäkerhet som grund, är vår slutsats att det är mer sannolikt att marknaden utvecklas positivt än negativt, dock från en låg och instabil nivå.

Vår bedömning är att behovet av teknik, digitalisering och automatisering i grunden är mycket stor och ökar. En tillfällig ekonomisk nedgång påverkar efterfrågan negativt men det skapar också behov av effektivisering och bygger upp för en ännu större efterfrågan framgent.

Det gäller också att skapa sin framtid så under perioden har satsningar skett för att stärka vår marknadsposition. Ett exempel är lansering av en ny tjänst inom Life Science som fokuserar på regulatoriska frågor och som vi kallar för Prevas Friend. För att utveckla och sälja medicintekniska produkter finns lagkrav och regelverk som behöver uppfyllas för att produkten ska kunna CE-märkas och säljas. Prevas Friend hjälper företag och entreprenörer i den processen. Vi ger personlig rådgivning, som bokas direkt med experter, utan omväg.

Tack

Kvartalet har varit extra krävande och många har plockat fram sin kämparglöd, gjort uppoffringar och visat sig från sin bästa sida. Allt från att fixa visir till vården till det dagliga slitet. Jag vill passa på att tacka alla kunder för goda relationer, alla partners för bra samarbeten, alla leverantörer, alla ägare, styrelsen och inte minst alla härliga medarbetare! Tack och hoppas alla får njuta av sommaren och semestern.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, kl. 08.30. Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Läs delårsrapporten jan-juni 2020, i sin helhet. Pdf, 951.9 kB.