language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-05-14

Information från Prevas årsstämma 2020.

Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdag den 14 maj på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av sex stämmovalda ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Joakim Alkman, Ulrika Grönberg, Christer Parkegren och Pia Sandvik. Ebba Fåhreaus och Sven Ivar Mørch valdes till nya styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande valdes Christer Parkegren.

Vid årsstämman gjordes nyval av revisionsbolaget Ernst & Young med Per Modin som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2021.

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat och utgå med 250 000 kronor till ordförande och med 125 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt även om instruktion avseende valberedningen. Valberedningen skall före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år. Den största aktieägaren, eller ägargruppen, skall sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. För sitt arbete ska valberedningens ordförande erhålla 30 000 kr och övriga ledamöter 15 000 kr i årligt arvode. Fram till nyval gjorts skall valberedning bestå av Bengt Stillström, Göran Lundin och Mikael Sundquist. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.prevas.se/arsstamma.