language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2019-05-15

Information från Prevas årsstämma 2019

Prevas har igår hållit sin årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av fem stämmovalda ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Joakim Alkman, Ulrika Grönberg, Bengt-Erik Lindgren, Christer Parkegren och Pia Sandvik. Bengt-Erik Lindgren omvaldes som styrelseordförande.

Vid årsstämman omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2020.

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 250 000 kronor till ordförande och med 125 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Bengt Stillström, Göran Lundin och Mikael Sundquist. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.prevas.se/arsstamma.

Om Prevas
Prevas har funnits sedan 1985 och är utvecklingspartner till företag inom utvalda branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätter behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft.

Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00, Org.nr. 556252-1384

Publicerad 2019-05-15, 08:30 CET.