language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2019-02-13

Bokslutskommuniké 2018

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning 211,8 Mkr (194,1)
 • Resultat före av- och nedskrivningar –2,1 Mkr (4,1)
 • Rörelseresultat EBIT –3,7 Mkr (2,0)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,8 % (1,0)
 • Resultat efter skatt –3,6 Mkr (1,5)
 • Resultat per aktie –0,38 kr (0,10)
 • Engångskostnader 7,1 Mkr (0)
 • Rörelseresultat EBIT exkl. engångskostnader 3,4 Mkr (2,0)

JANUARI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning 771,0 Mkr (734,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 16,3 Mkr (25,8)
 • Rörelseresultat EBIT 9,5 Mkr (16,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,2 % (2,2)
 • Resultat efter skatt 5,6 Mkr (11,5)
 • Resultat per aktie 0,45 kr (1,06)
 • Engångskostnader 7,1 Mkr (0)
 • Rörelseresultat EBIT exkl. engångskostnader 16,6 Mkr (16,2) kr (0,96)

CEO HAR ORDET - förändringsarbete med sikte på ökad lönsamhet och starka erbjudanden

Årets sista kvartal gav ett negativt rörelseresultat om -3,7 Mkr. Resultatet påverkades både av ett sämre operativt resultat i verksamheten och av kostnader kopplade till vårt pågående förändringsarbete. Omstruktureringskostnaderna uppgick till cirka 7 Mkr och beräknas leda till kostnadsbesparingar om minst 7 Mkr årligen från och med 2019. Rensat från omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet för sista kvartalet till 3,4 Mkr. Positivt var att omsättningen i kvartalet ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period 2017, trots en arbetsdag mindre. Positivt även att antalet medarbetare ökade netto med 13 personer under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2018 uppgick till 18 Mkr.

FÖRÄNDRING MED FÖRENKLING

Som jag berättade i mitt förra VD-ord handlade min första tid på företaget mycket om att lyssna in, lära känna och analysera företagets styrkor och svagheter. Under årets sista kvartal var det därmed mer naturligt att i organisationen accelerera vårt förändringsarbete.

Siktet är nu inställt på högre lönsamhet, ett mer marknadsdrivet dynamiskt bolag och en aktiv affärsutveckling. Ett tema är förenkling och decentralisering. Under kvartalet har organisationen förenklats från en matrisorganisation till en rak organisation, vilket också innebär färre antal personer i den centrala overheaden. Sälj- och ledningsprocesserna har även genomarbetats och förenklats. Syftet har varit att minska administrationen och fokusera mer på kunder och affärer, vilket även medfört ett starkare ledarskap och tydlighet i förväntningar på våra affärsenheter.

BYGGA PÅ VÄRDEN

Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och utveckla sin affär är något som alltid pågår på Prevas. Jämsides med ovanstående tema har ett utökat arbete med att förädla värden på företaget påbörjats. Detta för att påskynda verksamhetsutvecklingen och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Prevas har flera starka positioner på marknaden som uppskattas av både kunder och medarbetare. Det är dessa områden som vi ska förädla och vidareutveckla. Eget EMC-laboratorium med bl.a. skärmad dämpad mäthall för högkvalitativa precompliancemätningar, optik-laboratorium, färdigt ramverk för uppkoppling av saker till internet, förmågan att utveckla avancerad medicinteknisk utrustning med ISO 13485 och tillhörande metodik och egen robotverkstad där kapaciteten ska fördubblas under 2019. Bara för att nämna några av de områden där Prevas har en extra styrka. Ett annat starkt kort på Prevas är de samarbeten och partnerskap vi har med exempelvis Infor, AT&T, National Instruments, Microsoft och Novotek. Här finns också potential att tillsammans tydliggöra värden och öka affären.

UTVECKLING AV HÅLLBARA LÖSNINGAR

Våra lösningar och tjänster bidrar positivt till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Det kan handla om hållbarhet i form av design, materialval, processflöden, energiförbrukning, genomförande och val av leverantörer. Exempelvis genomför Valmet tillsammans med Prevas stora investeringar i automationslösningar för att förbättra arbetsmiljön och höja produktiviteten. Med hjälp av automation vill man förbättra ergonomin och säkerheten i produktionen, bli mer kostnadseffektiva och bygga långsiktig lönsamhet och trygghet för sina medarbetare. Ett annat exempel är att vi är med och hjälper Göteborgs Spårvägar att digitalisera sitt underhållsarbete. Några av de drivande faktorerna här var att öka spårbarheten, komma bort från manuellt arbete och utskrivna listor samt att det skulle bli enklare och roligare för medarbetarna på Göteborgs Spårvägar. Extra kul är det också att vår kund Hounö tilldelats det prestigefulla tyska priset German Design Awards för sin molnlösning, Let´s Cook. I deras sortiment ingår Prevas Simple Connect, en kommunikationslösning som enkelt kopplar upp produkter i molnet.

Efter ett halvår i företaget är jag personligen imponerad över de erbjudanden, de starka kundrelationer och de förmågor som finns. Min ambition är dels att släppa kraften fri med allt det engagemang som finns i organisationen och dels att personligen bidra till att utveckla affärer och verksamheten.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Läs bokslutskommunikén 2018, i sin helhet. Pdf, 1.8 MB.

Publicerad 2019-02-13, 8:30 CET.
Denna informationen är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.