dk  no  en  

sv en dk no

Bokslutskommuniké 2017

PRESSRELEASE

2018-02-08

Utvecklar smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster för ökad innovations­kraft och produktivitet hos våra kunder. 

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Nettoomsättning 194,1 Mkr (183,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar
  4,1 Mkr (–6,1)
 • Rörelseresultat EBIT 2,0 Mkr (–8,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,0 % (–4,6)
 • Resultat efter skatt 1,5 Mkr (–7,0)
 • Resultat per aktie 0,10 kr (–0,71)

JANUARI - DECEMBER 2017

 • Nettoomsättning 734,9 Mkr (696,6)
 • Resultat före av- och nedskrivningar
  25,8 Mkr (3,3)
 • Rörelseresultat EBIT 16,2 Mkr (–7,3)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,2 % (–1,0)
 • Resultat efter skatt 11,5 Mkr (–6,2)
 • Resultat per aktie 1,06 kr (–0,73 kr)

CEO HAR ORDET

Helårsresultatet för 2017 visar en väsentlig förbättring jämfört med 2016. Lön­samheten är dock inte på den nivå vi eftersträvar men ska också beaktas i ljuset av att ett stort leveransåtagande har avslutats i förtid och belastat kvartal fyra med 6,4 Mkr, totalt 8,2 Mkr under 2017. Åtagandet är nu avslutat och kom­mer inte att påverka resultatet framöver. Justerat för ovanstående leveransåtagande uppgår EBIT till 8,4 Mkr och en rörelsemarginal på 4,3 procent. Sammantaget har året lett till en mer stabil organisation med högre beläggning och ökad debite­ringsgrad. Prevas erbjudanden ”biter” dessutom bättre på marknaden tack vare ett tydligt fokus på digitaliseringens möjligheter. Vi känner därför att vi nu lagt grunden för framtida tillväxt och ökad lönsamhet.

GODA MARKNADSMÖJLIGHETER
Marknaden är fortsatt stark där digitaliseringen tillsammans med den snabba teknikutveckling­en fortfarande är den stora drivkraften. En viktig positiv faktor är att den traditionella nordiska industrin nu på en bredare front tagit till sig möjligheterna inom produktivitet och produktut­veckling och vågar satsa på nya projekt.

Heta områden är robotautomatisering och Life Science, men hit räknar vi också en allt starka­re verkstadsindustri och övrig högteknologisk exportindustri. En lika spännande och lovande utveckling är att vi idag arbetar med flera företag, som vi själva för bara några år sedan inte kopplade samman med digitalisering, exempelvis Löfbergs Kafferosteri, Kontigo Care och LYS Technologies.

Prevas passion är att finnas i teknikens framkant och tillsammans med våra kunder ta till oss teknikutmaningar och skapa smarta produkter och smarta fabriker, något som definitivt passar Prevas och vår starka teknikprofilering. Men vi utvecklar inte bara våra kunder, minst lika vik­tigt är att vi utvecklar oss själva. Vår viktigaste tillgång är den teknikhöjd som Prevas medar­betare representerar. Prevas kan hela kedjan från den djupaste elektroniken till digitaliseringens möjligheter av att dra nytta av all data och information för att ta fram rätt beslutsunderlag för att styra företagens olika processer.

ATTRAHERA FLER MEDARBETARE
Vi har under fjärde kvartalet ökat i antal medarbetare. Vi satsar nu extra mycket på att rekry­tera fler talangfulla medarbetare till alla våra specialistområden, en viktig förutsättning för att ytterligare öka vår kapacitet och förmåga att vara en stark aktör med spetskompetens i teknikens framkant. Vi satsar också extra mycket på att synliggöra Prevas i olika sociala forum. Det är av­görande för oss att vi kan göra vår inriktning känd inte bara bland våra kunder utan också bland unga, där såväl teknikhöjd som hållbarhet är avgörande faktorer för ett företags attraktionskraft.

Målsättningen är att upplevas som den mest kompetenta samarbetspartnern i att hjälpa kun­der att realisera sina innovationer på ett hållbart sätt. Det känns därför mycket bra att kunna konstatera att vi under 2017 lagt grunden och skapat förutsättningar för denna framtidsinriktade strategi. Kunderbjudanden som är fokuserade på smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs bokslutskommuniké 2017, i sin helhet. Pdf, 1.1 MB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning