dk  no  en  

sv en dk no

Prevas delårsrapport januari - juni 2015

PRESSRELEASE

2015-07-15

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättning 369,1 Mkr (377,8)
 • Resultat före av- och nedskrivningar
  3,7 Mkr (14,7)
 • Rörelseresultat EBIT –2,5 Mkr (7,9)
 • Rörelsemarginal EBIT –0,7 % (2,1)
 • Resultat efter skatt –1,4 Mkr (5,9)
 • Resultat per aktie –0,12 kr (0,53)

APRIL - JUNI

 • Nettoomsättning 183,4 Mkr (189,7)
 • Resultat före av- och nedskrivningar –0,6 Mkr (3,5)
 • Rörelseresultat EBIT –3,9 Mkr (0,1)
 • Rörelsemarginal EBIT –2,1 % (0,1)
 • Resultat efter skatt –2,3 Mkr (0,1)
 • Resultat per aktie –0,22 kr (0,02)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Den positiva trenden med ökad orderingång från slutet av första kvartalet har fortsatt samtidigt som fler intressanta kunddiskussioner förs. Viktiga order under perioden kommer exempelvis från Arla Ingman (Finland), Fara AS (Norge), GKN Driveline, Orkla Foods och Volvo Powertrain.

Andra spännande områden där behoven ökar är avancerad medicinsk utrustning och mHealth-lösningar. Här är Prevas redan idag ett av de marknadsledande företagen i norra Europa och vi har under första halvåret tecknat flera viktiga uppdrag inom dessa områden.

Resultatmässigt är vi fortfarande inte där vi ska vara. Andra kvartalet är med sina färre arbetsdagar generellt sett ett svagare kvartal för konsultbranschen och orderingången är därför en bättre indikator på konjunkturen. Under det första halvåret har verksamheten belastats av ett par stora nedskrivningar i gamla projekt. På vissa orter har stora kunder varit återhållsamma med att anlita konsulter. En viss anpassning av kapaciteten har därför genomförts och vi ser nu en ökning av beläggningsgraden, dock ännu inte till en nivå vi är nöjda med. Tillsammans med en förbättrad orderingång och ett fortsatt fokus på försäljningsarbete ser trenden ut att kunna fortsätta. Målet är fortfarande att komma tillbaka till en stabil och acceptabel lönsamhet. Glädjande är också att fler affärsenheter, bland annat vår verksamhet i Danmark, går allt bättre och visar ett bra resultat.

Ytterligare en faktor som gör mig positiv är vad den pågående digitaliseringen av samhället innebär. Trots att många kunder har sitt fokus på kostnadsreduktion och effektivisering, och inte nyinvesteringar, törs jag fortfarande påstå att möjligheterna för Prevas aldrig har varit större än vad de är idag. Drivkraften och tillväxtmöjligheterna med ny teknik som Industri 4.0, Internet of Things och molntjänster skapar möjligheter till nya affärsmodeller och konkurrensfördelar för våra kunder. Områden där Prevas kompetens och erfarenhet är väl positionerade.

Prevas har i 30 år varit med och utvecklat nordisk industri och en viktig del av vårt uppdrag är att vara en strategisk partner till våra kunder inom områdena teknisk produktutveckling och produktion. Vi är också en part i allt fler viktiga fora inom teknik, akademi och samhälle. Regeringen tillkännagav under Almedalsveckan att de har tillsatt ett advisory board med fyra personer, där jag är en av dem, från olika delar av svensk industri för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Prevas är också aktiva inom bland annat intresseorganisationen Automation Region, som samtalspartner till Vinnova angående strategisk forskning och medlemmar i IoT Sverige som är en nationell satsning där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft.

Ett exempel på att saker redan händer är att vi tillsammans med Maxim Integrated byggt en produktionscell som använder den senaste tekniken som bygger på filosofin kring Industri 4.0. Syftet med democellen är att öka förståelsen för hur ny teknik, där allt är uppkopplat, möjliggör ökad grad av automation och flexibilitet. Allt för att öka produktiviteten och möjliggöra nya tjänster och affärsmodeller. Produktionscellen är nu ute på en världsturné.

Besök gärna Prevas årliga Produktivitetsdag i höst. En uppskattad arena där vi för diskussioner med nordisk industri om hur vi säkrar produktionen genom att ständigt förbättra produktiviteten med hjälp av ny teknik och digitaliseringens möjligheter.

Avslutningsvis vill jag också välkomna Peter Karlsten som ny ledamot i Prevas styrelse. Peter har ett gediget förflutet från olika chefspositioner på bl.a. ABB och Volvo. Peters kompetens och långa erfarenhet tillför Prevas värdefull kunskap från viktiga branscher och områden där våra kunder är verksamma.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB


För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs delårsrapporten januari - juni 2015 i sin helhet. Pdf, 257.7 kB.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning