dk  no  en  

sv en dk no

Information från Prevas årsstämma

PRESSRELEASE

2015-04-17
Prevas Innovation for Growth

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ulrika Grönberg, Göran Lundin och Bengt-Erik Lindgren, Bengt Engström samt nyval av Peter Karlsten.

Peter Karlsten är idag Senior Advisor inom AB Volvo och har tidigare haft flera internationella chefspositioner inom framför allt Volvo och ABB. Under sin professionella yrkeskarriär har Peter byggt upp en bred kompetensbas som omfattar alla verksamhetsområden inom ett företag och har även en gedigen internationell kännedom.

Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin.

Vid årsstämman omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2016.

Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande, 130 000 kronor till vice ordförande och med 110 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Bengt Engström, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.

För mer information, kontakta 

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35,

Karl-Gustav Ramström, President and CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90

Andreas Lindahl, CFO Prevas AB
E-mail: andreas.lindahl@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning