language arrow_drop_down
DK NO EN

Vårt ansvar, ESG, uppförandekod och riktlinjer

Vi tror starkt på att tekniken är avgörande för att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi tror på det så pass mycket att det är inpräntat i vårt purpose - Ingenuity will save the world.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och utgå från vår mission, vision, värderingar och strategi. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vara en attraktiv arbetsgivare och en ansvarsfull affärspartner, vilket vi har tagit fasta på under en längre tid. I detta finns även fokus på att utveckla hållbara lösningar, tjänster och produkter.

Ett viktigt stöd i vår dagliga verksamhet är vår affärsplan och vårt ledningssystem. Dessa använder vi för att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamheten och säkra kvaliteten i genomförandet, utifrån våra huvudintressenters krav och förväntningar. Ledningssystemet ska bidra till att verksamheten leds och drivs på ett planerat och kontrollerat sätt, samt att aktiviteter följs upp och utvärderas för att vi ska kunna förbättra verksamheten på ett hållbart sätt. På så sätt kan vi hantera våra hållbarhetsrelaterade risker på ett effektivt sätt, samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder och planeten.

Uppförandekod

Prevas är ett globalt företag och våra aktiviteter påverkar många intressenter såsom ägare, investerare, anställda, kunder, leverantörer, samhället med flera. Våra intressenter ska kunna känna sig säkra på att vi inte bara följer lagkrav utan också lever upp till en hög etisk standard när vi gör affärer.

Vår uppförandekod fungerar som en etisk vägledning i alla affärsrelationer och bygger på Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s grundläggande principer. Den omfattar bland annat områden som affärsetik, antikorruption, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet.

Koden omfattar alla anställda inklusive Prevas styrelse och ingår även i introduktionsprogrammet för nya medarbetare där den nyanställde får intyga att hon eller han har läst, förstått och accepterar att arbeta i linje med koden.

Vi åtar oss inte projekt som strider mot företagets grundvärderingar eller riskerar att bryta mot FN:s principer eller vår egen uppförandekod. En årlig översyn av uppförandekoden görs för att kunna identifiera specifika risker och för att kunna initiera åtgärder.

Prevas Code of Conduct Pdf, 685.5 kB.

Socialt ansvar

Ett långsiktigt socialt ansvar, integrerat i våra affärer, är inte bara en självklar del av hållbarhet. Det är också viktigt för att det ger oss ett starkare varumärke, stoltare medarbetare, nöjdare kunder och möjlighet till förbättrad lönsamhet.

Det senaste året, där pandemin tonat ut bara för att följas av krig och energikris, påverkar inte bara enskilda människor utan också företag och hela samhället. Samarbete och sammanhållning är kanske viktigare än någonsin för att skapa stabilitet och trygghet. Under 2022 införde vi så kallade månadsdonationer om 20 000 kronor, där alla medarbetare uppmuntras att komma med förslag på insatser där även en mindre summa kan göra stor skillnad. Det kan vara till organisationer som ordnar läxhjälp, eller en förening som skapar aktiviteter för ungdomar. Därutöver har självklart även pengar till olika hjälpinsatser i Ukraina varit högt prioriterade.

Ett långsiktigt socialt ansvar innebär inte bara att skapa en bättre värld för oss alla, utan det handlar också om att investera i den egna verksamheten. Det ger oss bättre möjligheter att hjälpa till, såväl lokalt som globalt. Och våra egna medarbetare har en självklar rätt till en säker arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande, jämlikhet och inkludering, liksom personlig som professionell utveckling.

Prevas kan också bidra till socialt hållbar samhällsutveckling genom att aktivt förbättra samarbetet mellan näringsliv och akademi. Vi deltar till exempel i Tekniksprånget, erbjuder praktikplatser och examensarbeten, sitter med i styrelser för högskolor och universitet och deltar i Vinnovafinansierade forskningsprojekt. Vi vill att fler unga lockas att välja en karriär som ingenjör eller it-akademiker så att de i sin tur kan bidra till ett en hållbar framtid.

Miljöansvar och klimatpåverkan

Merparten av de uppdrag vi åtar oss har stor betydelse för att minska miljö- och klimatpåverkan och därmed bidra till ett mera hållbart samhälle. Vi utvecklar bland annat tekniska lösningar för våra kunder genom en miljömedveten designprocess. Här säkerställer vi att juridiska krav efterföljs och att lösningen leder till en minskning av produktens miljö- och klimatpåverkan – från tillverkning, distribution, installation, användning och underhåll, till produktlivscykelns slut.

Vi ska också fortsätta att begränsa vår egen verksamhets påverkan, så att vi tar vår del av ansvaret samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Vår direkta påverkan är relativt liten, men det innebär inte att den är oviktig. Prevas miljöpolicy innebär bland annat att vi ska minimera föroreningar från resor, ständigt förbättra vår prestanda och sträva efter att ligga före åtaganden enligt lagstiftning och andra krav inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Ekonomiskt ansvar

Prevas bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att öka innovationstakten och produktiviteten hos våra kunder. I snart 40 år – sedan 1985 – har vi hjälpt kunder att växa och bli mer konkurrenskraftiga. Med en effektiv organisation säkerställer vi att vi har den kompetens som efterfrågas. Att våra medarbetare kan jobba tillsammans i flera olika typer av uppdrag gör också att vi kan optimera Prevas egen verksamhet för ökad lönsamhet och tillväxt. Det innebär också att vi ska fortsätta investera, inte bara i våra medarbetare, utan också i vårt hållbarhetsarbete.

För att kunna vara framgångsrika också på sikt krävs att lönsamheten är på en nivå som skapar möjligheter att utvecklas. För att säkerställa detta har vi en väl utvecklad ekonomisk uppföljning och planering.

Riktlinjer och policys

Vi har ett verksamhetsövergripande ledningssystem som bland annat innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprocesser.

Några av våra riktlinjer och policys

Certifikat

Vi är certifierat enligt ISO 9001:2015. Våra kontor i Sundbyberg (Stockholm), Uppsala och Köpenhamn är dessutom certifierade enligt ISO 13485:2016.

Prevas ISO Certifikat

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

senaste nytt från prevas

Kontakta oss

Helena Lundin

Communication & Information manager

Tel +46 70 608 75 55

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!