language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ChromoGenics

Styrsystem för smarta UPPKOPPLADE fönster 

Uppsalaföretaget ChromoGenics utvecklar en plastfolie för smarta fönster och tar nu sin produkt till marknaden. Prevas har hjälpt till att skapa ett skalbart system för att kontrollera de uppkopplade fönstren.

Uppdrag: Skapa ett system för att kontrollera de uppkopplade fönstren.

– Användaren kan reglera instrålningen av ljus och solvärme, vilket ökar komforten och minskar behovet av kylning. Här i Sverige startar kylningen av många kontorsfastigheter redan vid 5 graders yttemperatur, särskilt i lokaler där det finns servrar och annan värmealstrande utrustning, säger Johnny Engfeldt, teknisk produktchef på ChromoGenics.

Tekniken utvecklades ursprungligen vid Ångströmlaboratoriet och bygger på en elektrokrom folie som ändrar egenskaper beroende på elektrisk laddning. I slutet av 90-talet avknoppades konceptet och utvecklingen har sedan dess bedrivits i ChromoGenics lokaler i centrala Uppsala. Inför introduktionen på marknaden tog företaget hjälp av Prevas för att åstadkomma ett tillförlitligt och användarvänligt styrsystem.

– Tillverkningen av folien och appliceringen i lamellglas är vår kärnkompetens. Sedan anlitar vi externa resurser för att hantera elektronikutveckling, mjukvara, maskintillverkning etcetera. Vi frågade runt och fick bra referenser på Prevas, det var också en stor fördel att de finns på plats här i Uppsala, berättar Johnny Engfeldt.

Det färdiga styrsystemet från Prevas kan hantera uppåt 1 600 uppkopplade fönster – en kapacitet som till exempel är tillräcklig för Turning Torso i Malmö.

Grundlig kravhantering lade en bra grund
Uppdraget var att utforma ett skalbart och flexibelt styrsystem som kunde hantera allt från att dämpa ljuset i ett enda konferensrum, till nybyggnation av ett hotell med kontroll över ljusinsläppet genom samtliga fönster. Prevas satte samman en projektgrupp med kompetens inom bland annat mikroprocessorer, embedded-mjukvara, windows-programmering och hårdvara.

Rikard Agrell, projektledare och utvecklingsingenjör på Prevas i Uppsala, ledde arbetet.

– Vi gjorde en rejäl riskreducering i början av projektet för att städa undan potentiella problem som hade kunnat påverka tidplanen, kvalitén och kostnadsbilden. Kundens önskemål bröts ner till unika krav som var möjliga att mäta och testa, förklarar Rikard Agrell.

Tack vare den grundliga kravhanteringen kunde arbetet delas upp i många mindre leveranser som presenterades för ChromoGenics under resans gång. Arbetspaketen accepterades kontinuerligt, vilket säkerställde att tids-planen höll.

– Vi hade en ganska bra bild av vad vi behövde men Prevas hjälpte oss att specificera det ännu tydligare. Resultatet blev en genomarbetad kravställning där Prevas tillförde dimensioner som vi inte hade tänkt på, till exempel hur elektroniken skulle utformas för att göra produktion och installation så effektiv och tillförlitlig som möjligt, säger Johnny Engfeldt.

Under projektet genomfördes veckovisa projektmöten som följde en strikt agenda med avrapportering av hur arbetet hade fortlöpt och vilka eventuella hinder som fanns att hantera. Prevas sammanfattade dessa möten till veckorapporter som skickades ut till ett antal nyckel- personer på ChromoGenics.

Systematiskt arbete
I det färdiga styrsystemet är varje fönster strömsatt och kommunikationen ligger överlagrad på spänningen. Det gör att kablaget endast utgörs av två trådar, vilket är en stor fördel och förenklar installationen i såväl nybyggen som renoveringar. Samtidigt var överlagringen av kommunikationen en av de största utmaningarna i projektet.

– Systemfunktionen är komplex men vi bröt ner helheten i mindre byggstenar och jobbade oss fram systematiskt. I ett tekniskt utvecklingsprojekt inträffar alltid saker som inte är kalkylerade, men tillsammans med kunden har vi kunnat lösa de problem som vi stötte på, säger Rikard Agrell.

Tre Prevas-medarbetare med expertis inom olika områden utgjorde kärntruppen i projektet, men många fler var involverade och bidrog med sin kunskap och erfarenhet.

– Vi har en kultur där vi helt enkelt frågar den som vet mest. Det är en stor styrka att jobba prestigelöst och det är inte heller särskilt svårt att hitta svaren här på Prevas. Vi har många nyfikna, samarbetsorienterade och tekniskt skickliga medarbetare, säger Rikard Agrell.

Öppenhet och positivt arbetsklimat
Utvecklingsprojektet startade i augusti 2014 och kunde avslutas i februari 2015. Styrsystemet från Prevas är på plats och hanteras i ett användarvänligt webbgränssnitt som även fungerar i mobila plattformar. Under hösten startar försäljningen som i ett första skede kommer att inriktas på kontorsfastigheter.

– En framgångsfaktor har helt klart varit att vi gjorde ett så bra arbete med kravställningen, det gjorde att vi kunde komma igång och diskutera lösningar och design i ett tidigt skede. Vi har upplevt en total öppenhet i vårt samarbete med Prevas. Arbetsklimatet har varit kreativt och positivt och vi är mycket nöjda med resultatet, avslutar Johnny Engfeldt.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Johan Bergsten, e-mail

Maxim Integrated, Industri 4.0
Maxim Integrated, Industri 4.0

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi