language arrow_drop_down
DK NO EN

Incitamentprogram

Ledande befattningshavare/styrelse

Vid bolagets årsstämma 11 maj 2023 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 440 tkr till ordförande och 220 tkr till övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Arvoden till styrelsen nedan för 2023 avser del av 2023 års beslutade arvoden samt del av 2022 års beslutade arvoden. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhöll ej styrelsearvode.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Principer för lön och incitamentssystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2020. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med bolagets VD utgör bolagets ledning. Under 2023 bestod koncernledningen av 3 personer, vilka presenteras på sid 136 i Års- och hållbarhetsrapporten för 2023 Pdf, 18.8 MB..

Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För ledningen baserades den rörliga delen för 2023 på Prevaskoncernens rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 50 procent av grundlönen för VD och för övriga ledande befattningshavare var den begränsad till 25 procent av grundlönen. Se ytterligare information i Ersättningsrapporten Pdf, 122 kB..

I avtal med tidigare VD ingick teckning av 250 000 syntetiska optioner. Optionerna var rent kontantbaserade och berättigade inte till teckning av aktier eller andra värdepapper i bolaget. Dessa innebar således ingen utspädning för aktieägarna i bolaget. Optionerna har värderats till verkligt värde med användande av Black-Sholes-modellen. 120 000 syntetiska optioner hade en löptid till och med maj 2021 och löstes då in, se information i Ersättningsrapporten Pdf, 122 kB.. 130 000 syntetiska hade en löptid som längst t o m maj 2023 och löstes in i mars 2023, se information i Ersättningsrapporten Pdf, 122 kB.. Bokförd kostnad under 2023 uppgår till 3,2 Mkr.

Uppsägningstid för VD är 6 månader och från bolagets sida 6 månader. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.