language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Incitamentprogram

Ledande befattningshavare/styrelse

Vid bolagets årsstämma 14 maj 2019 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 250 tkr till ordförande och 125 tkr till övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Arvoden till styrelsen nedan för 2019 avser del av 2018 års beslutade arvoden samt del av 2019 års beslutade arvoden. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhöll ej styrelsearvode.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Principer för lön och incitamentssystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2019. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med bolagets VD utgör bolagets ledning. Under 2019 bestod koncernledningen av 3 personer, vilka presenteras under om Prevas/koncernledning.

Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För ledningen baserades den rörliga delen för 2019 på Prevaskoncernens rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 50 % av grundlönen för VD och för övriga ledande
var den rörliga ersättningen 25% av grundlönen. I avtal med nuvarande VD ingår teckning av 250 000 syntetiska optioner. Optionerna är rent kontantbaserade och berättigar inte till teckning av aktier eller andra värdepapper i bolaget. Det innebär således ingen utspädning för aktieägarna i bolaget. Optionerna har värderats till verkligt värde med användande av Black & Sholes modellen. Fördelat enligt följande; 120.000 löptid t.o.m maj 2021 lösenpris 32 kr, 130.000 löptid t.o.m. maj 2023 lösenpris 53 kr. Marknadsvärde vid start 17,47 kr. Bokförd kostnad under 2019 enligt beräkningsmodellen uppgår till 1,5 Mkr.

Uppsägningstid för VD är 6 månader och från bolagets sida 6 månader. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.