language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Incitamentprogram

Ledande befattningshavare/styrelse

Vid bolagets årsstämma 11 maj 2021 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 400 tkr till
ordförande och 200 tkr till övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Arvoden
till styrelsen för 2021 avser del av 2021 års beslutade arvoden samt del av 2020 års beslutade
arvoden. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhöll ej
styrelsearvode.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön,
rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Principer för lön och incitamentssystem för VD
och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2021. Med andra ledande befattningshavare
avses de personer som tillsammans med bolagets VD utgör bolagets ledning. Under 2021
bestod koncernledningen av 3 personer vilka presenteras på sid 126 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens
ansvar och befogenhet. För ledningen baserades den rörliga delen för 2021 på Prevaskoncernens
rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 50 procent av grundlönen för VD och för övriga
ledande var den rörliga ersättningen 25 procent av grundlönen.

I avtal med nuvarande VD ingår teckning av 250 000 syntetiska optioner. Optionerna är rent
kontantbaserade och berättigar inte till teckning av aktier eller andra värdepapper i bolaget. Det
innebär således ingen utspädning för aktieägarna i bolaget. Optionerna har värderats till verkligt
värde med användande av Black & Sholes modellen. Fördelat enligt följande; 120 000 löptid t.o.m.
maj 2021 lösenpris 32 kr, 130 000 löptid t.o.m. maj 2023 lösenpris 53 kr. Marknadsvärde vid start
17,47 kr. Bokförd kostnad under 2021 enligt beräkningsmodellen uppgår till 6,6 Mkr.

Uppsägningstid för VD är 6 månader och från bolagets sida 6 månader. Verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor.
Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.