language arrow_drop_down
DK NO EN

Incitamentprogram

Ledande befattningshavare/styrelse

Vid bolagets årsstämma 18 maj 2022 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 400 Tkr till ordförande och 200 Tkr till övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhöll ej styrelsearvode.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Principer för lön och incitamentssystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2022. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med bolagets VD utgör bolagets ledning. Under 2022 bestod koncernledningen av 3 personer, under delar av året så var det 4 personer.

Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För ledningen baserades den rörliga delen för 2022 på Prevaskoncernens rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 50 procent av grundlönen för VD och för övriga ledande var den rörliga ersättningen 25 procent av grundlönen. Se ytterligare information i Fövaltningsberättelsen Pdf, 16.6 MB. samt Ersättningsrapporten Pdf, 90 kB..

I avtal med nuvarande VD ingår teckning av 250 000 syntetiska optioner. Optionerna är rent kontantbaserade och berättigar inte till teckning av aktier eller andra värdepapper i bolaget. Det innebär således ingen utspädning för aktieägarna i bolaget. Optionerna har värderats till verkligt värde med användande av Black-Sholes modellen. 120 000 syntetiska optioner hade en löptid t.o.m. maj 2021 och löstes då in, se information i Ersättningsrapporten. 130.000 syntetiska optioner har en löptid t.o.m. maj 2023, lösenpris 53 kr. Marknadsvärde vid start var 17,47 kr. Bokförd kostnad under 2022 enligt beräkningsmodellen uppgår till 2,5 Mkr.

Uppsägningstid för VD är 6 månader och från bolagets sida 6 månader. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.