language arrow_drop_down
DK NO EN

Extra bolagsstämma för att besluta om apportemissioner

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

Med anledning av de ingångna avtalen om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech AB och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology AB och Deva Mecaneyes AB som offentliggjordes den 21 oktober 2020, har styrelsen för Prevas AB (publ) beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 24 november 2020 klockan 13.00 i Hörsalen i Kopparlunden, Kopparlundsvägen 13, Västerås.

Kallelsen har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.

De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga nedan (senast från och med tre veckor före stämman) och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 18 november 2020.
 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 november 2020,

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till stamma@prevas.se eller till Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 16 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 18 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.prevas.se, senast tre veckor innan stämman. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Prevas har med anledning av covid-19 beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med den extra bolagsstämman av hänsyn till Prevas aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet.

 • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
 • Antalet närvarande funktionärer kommer att minimeras och externa gäster bjuds inte in.

Om du som är anmäld till Prevas extra bolagsstämma har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med covid-19 önskar Prevas att du avstår från att närvara. Prevas vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Prevas extra bolagsstämma utan att istället delta via ombud. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Prevas riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Prevas följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om Prevas bedömer att det behövs.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 10 102 361 varav 589 600 aktier av serie A och 9 512 761 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till 10 röster per aktie och aktier av serie B berättigar till 1 röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 15 408 761. Bolaget innehar, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, inga egna aktier.

Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar