language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna.

På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer. Valberedningen utses av årsstämman.

Valberendning inför årsstämma 2021

Inför årsstämman 2021 utgörs valberedningen av

 • Mikael Sundquist (ordförande)
 • Göran Lundin
 • Stelio Demark

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2021 jämte dess uppdrag.

VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN 2021

Punkterna 2, 9-11: Val av ordförande vid stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Valberedningen i bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 • Till ordförande på årsstämman föreslås Ulrika Grönberg eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 2).
 • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 400 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande och 200 000 kronor (125 000) vardera till övriga fem ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 9).
 • Styrelsen ska bestå av sex (6) stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant (punkt 10).
 • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus samt nyval av Robert Demark och Christer Wallberg. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Parkegren (punkt 11). Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns i valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida www.prevas.se/arsstamma.
 • Till revisor föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor (punkt 11).

Punkt 13 – Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för en kommande valberedning fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i enlighet med den av Euroclear förda aktieboken per den 30 september varje år. Den största aktieägaren, eller ägargruppen, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Ordförande i valberedningen väljs av ledamöterna på första mötet efter nyval. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens ordförande ska erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 15 000 kronor i årligt arvode för sitt arbete. Bolaget ska även betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska ta fram de förslag till beslut av årsstämman och i övrigt utföra de uppgifter som enligt vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

Valberedningen för Prevas Aktiebolag

Referenser

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • Lavabrush

  Lavabrush - enkel men genial penseltvätt

 • Zipforce

  Från prototyp till CE-märkt produkt