language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Årsstämma 2021

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

PREVAS ÅRSSTÄMMA 2021

Prevas AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 11 maj 2021.

Välkomna till en inspelad presentation om Prevas inför årsstämman 2021, den 11 maj.
Först kommer en företagspresentation som följs av kommentarer för verksamhetsåret 2020 samt starten av 2021.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till arsstamma@prevas.se i enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att publiceras på bolagets hemsida www.prevas.se senast fem dagar före stämman tillsammans med en presentation från bolaget.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast måndagen den 10 maj 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 3 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med tisdagen den 13 april 2021, www.prevas.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än måndagen den 10 maj 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.prevas.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 12 736 893 varav 576 800 aktier av serie A och 12 160 093 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 17 928 093. Bolaget innehar, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, inga egna aktier.

VALBEREDNING
Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. Valberedning inför årsstämma 2021.

Referenser

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • Lavabrush

  Lavabrush - enkel men genial penseltvätt

 • Zipforce

  Från prototyp till CE-märkt produkt