language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Årsstämma 2020

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

PREVAS ÅRSSTÄMMA 2020

Prevas AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 14 maj 2020, kl 18:00 i Expectrum i Västerås, Kopparbergsvägen 10.
Material publiceras i god tid före årsstämman.

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA 2020

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020,
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 maj 2020 klockan 12:00 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske med e-post till arsstamma@prevas.se eller via formulär från hemsidan.

  Vid anmälan skall uppges aktieägares fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, tele-fonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att få delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den hos Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 8 maj 2020.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.prevas.se) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begärt det och uppger sin postadress.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19
För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 har Prevas beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför den ordinarie årsstämman.

 • Registrering och inpassering till stämmolokalen startar kl. 17.30
 • Platser i lokalen kommer att möjliggöra distansering
 • Anföranden från styrelseordförande och VD kommer att begränsas
 • Det kommer inte att serveras någon förtäring till deltagarna
 • Handlingar kommer endast att finnas i mindre omfattning. Deltagare förväntas ta del av handlingarna via företagets hemsida, www.prevas.se
 • Styrelseordförande, VD, styrelseledamöter och personer i koncernledningen kommer att delta i begränsad omfattning

Deltagare som har sjukdomssymptom, tillhör en riskgrupp, varit på resa eller på annat sätt medför en utökad risk för smittspridning, enligt Folkhälsomyndigheten, bör inte närvara. Kan eller bör man inte närvara, säkerställ att fullmakter kommer till ombud i god tid för att säkerställa röstningsberättigande. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.prevas.se.

Prevas önskar vidare att enbart röstberättigade deltar på stämman, biträden och andra intressenter ser vi gärna avstår att delta i år. Prevas följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid behov kommer ovan försiktighetsåtgärder att uppdateras.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 10 102 361 varav 721 600 aktier av serie A och 9 380 761 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till 10 röster per aktie och aktier av serie B berättigar till 1 röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 16 596 761. Bolaget innehar, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, inga egna aktier.

VALBEREDNING
Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. Valberedning inför årsstämma 2020.

Referenser

 • Outokumpu

  Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors

 • Realheart

  Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta.

 • Sentispec

  Dansk framgång: Helautomatisk feberskanner klar på rekordtid.

 • Vigab

  Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas.