language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2021-09-15

Vad kan industrin göra redan idag för att skapa en hållbar framtid?

I förra blogginlägget om hållbar produktion gav vi en övergripande bild av Agenda 2030:s mål om hållbar industri och produktion. Här har vi samlat några utmaningar som vi ser att den moderna producenten möter. Känner du igen dig?

Agenda 2030 och målet om hållbar industri och produktion

Redan 1987 definierade Brundtlandkommissionen att ”en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så, vad är dagens behov och vilka är egentligen de krav som ställs på den nutida producenten? Låt oss börja med några utmaningar som vi ofta stöter på i svensk industri kopplat till de värden som efterfrågas av externa intressenter.

Dynamisk produktion

Dagens konsumenter efterfrågar alltmer kundanpassade och individualiserade produkter. Unikt, perfekt och NU är tre nyckelord från marknaden. Det ställer stora krav på produktionsflexibilitet och att vidareutveckla befintliga tillverkningsprocesser för att matcha den bredare och rörligare kravbilden.

Frågan är inte om världen förändras och utveckling sker utan hur vi möter och hanterar den. På samma sätt behöver gamla sanningar kontinuerligt ifrågasättas.

Att hållbart hantera stora volymförändringar och nya varianter, material och kombinationer kräver ny kunskap, innovativa tillverkningsmetoder och agila automatiseringslösningar. Detta med öppenhet för en hög förändringstakt.

Ökande lokal kravefterlevnad

De snabbt ändrade kundkraven, den globala marknadsbilden tillsammans med ökad spårbarhet och krav på både lokal och regional kravefterlevnad är ett svårlagt pussel för den samtida tillverkaren.

Att i hela kedjan ha orken och nyfikenheten att borra ner i detaljer, utan att tappa helhetsbilden och förståelsen hur allt hänger samman, är en alltmer tidskrävande uppgift. En relaterad utmaning är att hålla uppe innovationstakten i den hårt reglerande processen.

Människans förändrade roll i produktionssystemet

Trots att framtidens industri är digital kommer människan fortsatt ha en nyckelroll. Vi måste snarare stärka sambandet mellan människa, automation och uppkopplade system. Den komplexa produktionen kräver att människor med rätt kompetens samarbetar med avancerade automatiserade produktionssystem. Vilket naturligtvis medför nya arbetsuppgifter och ett annat samspel mellan människa och teknik.

Samtidigt som den tekniska utvecklingen ställer krav på ny kompetens och stödjande regelverk så ger den också helt nya möjligheter att utveckla allt från arbetsstationer till arbetsmetoder och systemstöd.

Den moderna arbetaren ställer höga krav på sin arbetsplats. En arbetare som vi vill attrahera, vidareutveckla och behålla då den reflekterande och problemlösande individen blir allt viktigare när innovativa lösningar ersätter tidigare manuella och monotona arbetsmoment. Att arbetsplatsen ses som en inspirerande förebild blir allt mer betydelsefullt ur både marknad- och rekryteringsaspekter.

SDG globala-malen

Minst lika viktig som att agera på förändringar i omvärlden är att kontinuerligt utveckla den interna förändringsbenägenheten. Låt oss därför titta vidare på några Agenda 2030 relaterade utmaningar kopplat till produktivitet och optimering.

Resurseffektiv produktion

Att minimera resurs- och miljöpåverkan är en tydlig förutsättning för framgångsrik svensk industri. Alla resurser från material och energi till människor, kapital och tid måste användas effektivt för att produktionen ska vara konkurrenskraftig för oss i ett högkostnadsland. Utmaningen ligger i att minimera resursförbrukningen och miljöpåverkan, både i produktionssystemet och den färdiga produkten. Här kommer vi tillbaka till kännedomen om marknaden då en ökad förståelse för kundernas behov optimerar resursanvändandet. Nyckelorden är kvalitet och ständiga förbättringar.

Produktionsöar snarare än flöden

Teknik, system och lösningar från olika tider och epoker är en vanlig syn när vi besöker fabriken. Lösningar som i sin natur ofta är robusta och stabila men som har begränsade kommunikationsmöjligheter och bär på data och information som inte utnyttjas.

Detta skapar separerade öar som gör att den viktiga överblicken går förlorad. Produktionssystemet blir snarare lösa enheter som kanske till och med agerar motstridigt.

Datadriven virtuell produktionsutveckling

Konsten att omvandla data och information till kunskap och beslutstöd blir alltmer central. Det finns också en fantastisk möjlighet att optimera och utveckla det datadrivna produktionssystemet med virtuell kraft och modelleringsteknik.

Behovet av en digital produktionsstrategi som länkar samman alla typer av resurser, inklusive den virtuella verkligheten, blir allt tydligare. Uppkopplade produktionssystem är även en förutsättning för realisering av framtidens komplexa produkter.

Hello SDG

Ja, utmaningarna är många och kan stundtals kännas överväldigande. Trösten är att det med hjälp av digitaliseringens kraft finns så mycket utvecklingspotential för industrin. Potential som förutom bidragande till uppfyllnad av Agenda 2030 även positivt påverkar verksamhetens kort- och långsiktiga lönsamhet.

Genom effektivare processflöden, ökad spårbarhet och snabbare omställning är digitalisering en möjliggörare. Men tekniken som sådan löser inga utmaningar utan det är vi människors visioner, engagemang och agerande som gör skillnad.

Vi på Prevas brinner verkligen för hållbar produktion och kommer i denna bloggserie ge vår syn på hur dessa utmaningar kan brytas ner i konkreta åtgärder. Tillsvidare kan du fundera på:

 • Kan du i dina processer identifiera bristande hållbarhetsarbete och därmed se utvecklingspotential?
 • Vad krävs för en hög förändringstakt hos er?
 • Vilket är ert nästa steg för att växla upp ert hållbarhetsarbete?

... och du, känns det ensamt där i funderingarna så hör av dig... vi är väldigt bra på att fika!

Tips och inspiration.

Har du koll på Agenda 2030 och målet om hållbar industri och produktion?

Den nyfikne läsaren kan söka på ”Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future” som vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, heter. Rapporten redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring och enade världens miljörörelser genom att etablera Lester Browns begrepp hållbar utveckling från 1981 globalt.

Kontakta oss på West Indtech för att diskutera era specifika behov och utmaningar.

Åsa Sandberg, Consultant Manager Göteborg, Region West
Tel +46 72-247 59 01, e-post

Ylva Amren, Business Region Manager, Region West
Tel +46 73- 075 71 52, e-post

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering]