language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2020-11-05

Kemikalielagstiftningar, mycket att tänka på

Många av er har sannolikt hört talas om REACH, RoHS, PROP 65 och liknande. Eller kanske rent av arbetat aktivt med att säkerställa att en produkt uppfyller erforderliga lagkrav gällande kemikalier. Detta blogginlägg är tänkt att lyfta fram några aspekter av detta arbete och väcka lite tankegångar.  

Kemikalielagstiftningarna, mycket att tänka på

Under 2020 har det varit mycket fokus på den nya databasen som ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) håller på att lansera. Där ska tillverkare registrera information om produkter och komponenter som innehåller ämnen enligt SVHC (Substances of Very High Concern) och som överskrider gränsvärdet om 0,1 viktprocent. Det som ofta missas i diskussionen kring svårigheterna att möta den uppsatta deadlinen är att det underliggande regelverket har gällt sedan 2007. Då trädde REACH-lagstiftningen i kraft, i vilken SVHC är en väsentlig del.

Sett i ett globalt perspektiv så ser vi ett allt större antal lagstiftningar inom området. Dels rena kemikalielagstiftningar, men även närliggande områden kring avfallshantering och cirkulär ekonomi.

Figur 1: Utveckling av REACH och införande av SCIP-databasen

Figur 1: Utveckling av REACH och införande av SCIP-databasen 

Något som är besvärande för produktutvecklingsbolag är att det finns tendenser till att de olika lagstiftningarna divergerar. Det kan gälla olika krav på märkning, testning eller gränsvärden. Det riskerar då att öka komplexiteten vad gäller tillverkning och logistik när speciella produkter måste tas fram för olika marknader. Alternativt ta fram en produkt som uppfyller alla lagkrav vilket då riskerar att driva upp kostnaden. 

Under perioden mars-november 2019 har ECHA genomfört ett pilotprojekt i samarbete med tullmyndigheterna. 1 225 produkter kontrollerades med avseende på REACH och 167 med avseende på CLP (klassning, märkning och förpackning). Det visade sig att 23 procent av de kontrollerade produkterna hade avvikelser. Dessa produkter åtgärdades innan de släpptes in på den gemensamma marknaden. I vissa fall returnerades de till producenten alternativt destruerades. Ett tecken på att EU nu ökar ambitionerna även kring tillsyn är den förordning som trädde i kraft i juni 2019, EU 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. 

Hur skall då en tillverkare av en produkt veta vad som finns i den och vad som därmed eventuellt behöver rapporteras till myndigheter och kunder? 

Svaret finns i de flesta fall långt bak i leverantörskedjan. Utmaningen är att hitta den informationen när det finns många mellanhänder och förädlingssteg. Samt att den som till exempel tillverkar en skruv inte nödvändigtvis vet att den kommer att hamna i en elektrisk produkt och därmed omfattas av RoHS. 

En tydlig kravställning på leverantörerna kring vilka krav som gäller och vilken dokumentation som krävs är viktig. Samt att skapa förståelse för att kraven hela tiden förändras. 

Utmaningarna slutar inte där. Minst lika viktigt är att hålla ordning på vilka komponenter och produkter som hamnar var. Dvs att hantera spårbarheten, vilket kan bli nog så komplext. Flera alternativa leverantörer, flera produktionsenheter och lager. Om en komponent visar sig vara felaktig, var har de tagit vägen om det leder till att produkter behöver åtgärdas eller återkallas?  

Figur 2: Spårbarhet, vad hamnar var? 

Figur 2: Spårbarhet, vad hamnar var? 

Kunskap om vad ingående komponenter innehåller och därmed de färdiga produkterna är en grundförutsättning för att kunna uppfylla rapporteringskraven i REACH och därmed även rapportering till SCIP-databasen från och med 5 januari 2021. 

Nyckeln till framgång är att ha processer på plats, kunskap i ämnet hos alla berörda parter samt verktygsstöd. Dels handlar det om att identifiera vilka lagar och standarder som är applicerbara på produkterna på de tänkta marknaderna, dels att ta fram motsvarande produktkrav som kan förmedlas internt samt slutligen hantera relevant dokumentation i form av riskanalyser, testprotokoll, intyg etc. Men även hantering av ren produktinformation med produktstrukturer.

Uppfyller alla ingående komponenter kraven ni satt upp? 

Är den informationen lätt tillgänglig för inköp, R&D och produktion? 

Det är ett komplext område som kräver många olika kompetenser. Vi på Prevas har erfarenhet av många av dessa områden. Kontakta oss gärna så vi kan titta på vad vi kan hjälpa till med. 

//Stefan Axelsson, konsult på Prevas AB.  

Stefan har nyss avslutat ett kunduppdrag som programledare inom ”material compliance”. Inom ramen för det uppdraget utvecklade han processer, utbildade personal och leverantörer samt upphandlade och rullade ut IT-stöd. 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Hållbar produktion]