Hem
dk  no  en  

Halvårsrapport januari - juni 2009

  • Omsättning 279,8 Mkr (321,4)
  • Resultat före avskrivningar 4,3 Mkr (47,9)
  • Resultatmarginal före avskrivningar 1,5 procent (14,9)
  • Rörelseresultat —2,0 Mkr (41,5)
  • Rörelsemarginal —0,7 procent (12,9)
  • Resultat efter skatt —2,2 Mkr (29,1)
  • Vinst per aktie —0,22 kr (2,99)
  • Likvida medel 21,1 Mkr (6,9)

VD-kommentar


Fortsatt osäkerhet hos våra produktutvecklande kunder ger en kraftigt negativ effekt på omsättning och resultat. Den bas av industriella kunder där Prevas har sin huvudsakliga verksamhet, fortsätter att avvakta med start av nya utvecklingsprojekt och förlängningar försenas. Vår bedömning är att marknaden för inbyggda system har påverkats kraftigare än den generella IT-marknaden vilket givetvis förstärker effekten på Prevas som har en stor del av omsättningen inom inbyggda system. Huvudkunden inom inbyggda system är produktutvecklande industriella företag med stort beroende av export.

Prevas har under första halvåret vidtagit ett antal åtgärder och anpassat verksamheten för att bättre
motsvara efterfrågan. Detta påverkar resultatet med 4,0 Mkr. Utförda åtgärder kommer att ge effekt under andra halvåret 2009.

Affärsområdet Industrisystem fortsätter att visa en stark utveckling med en rörelsemarginal på 16,8 procent. Marknaden för Industrisystem präglas av produktivitetsförbättringar och förstudier samt planering av större investeringar inom Industriell IT. Intresset för exempelvis Manufacturing Execution Systems (MES) blir allt starkare och just detta område anses vara en viktig nyckel till att nå nästa nivå produktivitet för industrin.

Affärsområdet Produktutveckling tappar kraftigt under andra kvartalet. Efter genomförda åtgärder kan vi se en svagt positiv trend inom Produktutveckling. Vi kan även se en utslagning av ett flertal mindre aktörer inom området och bedömer att Prevas har goda möjligheter att ytterligare stärka sin ledande position när marknaden vänder.

Min bedömning är att marknaden kommer att vara fortsatt osäker 2009 men gradvis förbättras under 2010. Grunden till bedömningen är att exporten utvecklas positivt, behovet av att trimma produktionen inför en kommande konjunkturuppgång ökar samt ett växande behov av nya generationer av intelligenta produkter. Då kommer också viljan att satsa framåt igen.

Vi har under andra kvartalet genomfört ett antal förändringar för att hantera framtida upp och nedgångar på marknaden samt ge oss en utökad flexibilitet i verksamheten.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:


Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008