Hem
dk  no  en  

Information från Prevas årsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 3 april 2009.
 
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin, Stieg Westin och Ulrika Grönberg (nyval).
 
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.
 
Till bolagets revisorer för en mandatperiod om fyra år valdes revisionsbolaget KPMG AB. Det antecknades att KPMG AB informerat bolaget att Helena Arvidsson Älgne kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande, 120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.
 
Beslutade att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson (ordförande) och Göran Lundin.
 
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst
2 000 000 B-aktier vilket motsvarar ca 20 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
 
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna B-aktier och att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagelse av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För mer information och uppföljning:

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
Mobil: 070-565 52 35, E-mail: goran.lundin@prevas.se
 
Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008