Hem
dk  no  en  

Tillväxt och fortsatt expansion. Prevas delårsrapport jan-mars 2012.


JANUARI - MARS
  • Omsättning 173,3 Mkr (155,4)
  • Rörelseresultat EBIT 12,1 Mkr (15,4)
  • Rörelsemarginal EBIT 7,0 % (9,9)
  • Resultat efter skatt 8,8 Mkr (11,1)
  • Resultat per aktie 0,84 kr (1,05)
  • Likvida medel 9,0 Mkr (14,3)

VD-KOMMENTAR
Prevas tillväxt har under årets första kvartal fortsatt att stiga, med en omsättningsökning på 11,5 procent. Ökningen är huvudsakligen relaterad till organisk tillväxt. Efterfrågan av Prevas tjänster har mot slutet av kvartalet ökat. Det allmänna konjunkturläget är fortsatt osäkert, vilket påverkar våra kunder som är mer försiktiga med uppstart av större utvecklingsprojekt. Detta har för Prevas del resulterat i en tillfällig lägre beläggningsgrad, vilket har medfört ett mindre tapp på resultatmarginalen.

Affärsområdet Produktutveckling fortsätter sin starka utveckling. Starten av kvartalet var något trevande men med en stark upphämtning mot slutet. Allt fler inbyggda system placeras in i industriella och kommersiella produkter. Prevas har under perioden även kunnat skönja ett trendbrott i att kunderna efterfrågar mer och mer helhetsåtaganden, vilket gynnar Prevas som kan erbjuda kunderna innovativa helhetslösningar.

Affärsområdet Industrisystem har drabbats av den försiktighet som råder gällande investeringar. Vi kan dock se en ljusning gällande investeringsviljan under senare delen av kvartalet. Affärsområdet är starkt positionerat inom området produktionsnära IT-lösningar. När industriföretag behöver hjälp med exempelvis spårbarhet, energibesparing, kvalitetshöjningar och effektivitetsmätning är Prevas en självklar samarbetspartner med mångårig erfarenhet och mycket kunniga medarbetare.

Sammanfattningsvis tror vi på en positiv utveckling för året i sin helhet. Detta medför att vi fortsätter Prevas offensiva satsning på nya etableringar samt ett breddat affärserbjudande, både genom organisk tillväxt och förvärv. Tillväxt med lönsamhet är våra ledord.

Mats Lundberg, President och CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Lundberg, President och CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008