Hem
dk  no  en  

Delårsrapport jan - mars. Stark efterfrågan med god lönsamhet.

JANUARI - MARS
• Omsättning 155,4 Mkr (132,6)
• Rörelseresultat EBIT 15,4 Mkr (6,8)
• Rörelsemarginal EBIT 9,9 % (5,2)
• Resultat efter skatt 11,1 Mkr (4,5)
• Resultat per aktie 1,05 kr (0,44)
• Likvida medel 14,3 Mkr (12,7)

VD-KOMMENTAR
Prevas investering i långsiktigt strukturkapital, för att säkerställa stabilitet och lönsam tillväxt i såväl goda som sämre tider, har gett resultat. Prevas står väl rustade för att möta kundernas efterfrågan och högt ställda krav.

Jämfört med första kvartalet 2010 ser vi en klar ökning av efterfrågan. Beläggningsgraden är god, vi ser en positiv trend gällande timtaxorna och vi har förnyat förtroende hos våra ramavtalsleverantörer. Utmaningen i år är att möta den växande efterfrågan av våra tjänster med rekrytering av medarbetare som motsvarar Prevas mycket högt ställda kompetenskrav.

Affärsområdet Industrisystem levererar starka och positiva marginaler, i likhet med föregående år. Affärsområdet är starkt positionerat inom området produktionsnära IT-lösningar. När industriföretag behöver hjälp med exempelvis spårbarhet, energibesparing, kvalitetshöjningar och effektivitetsmätning är Prevas en självklar samarbetspartner med mångårig erfarenhet och kunniga medarbetare. Satsningar som genomfördes under 2010 har utvecklats positivt där exempelvis vårt Gävlekontor har överträffat våra förväntningar med breddning av kundbas och positiv utveckling.

Affärsområdet Produktutveckling har under en längre tid haft en relativt svag utvecklingskurva. En tydlig vision och strategi har medfört en positiv lönsamhetsvändning. Det förbättringsarbete som lagts ned under 2009 och 2010 har gett resultat. Den svenska och danska ledningsgruppen inom affärsområdet, tillsammans med våra medarbetare, har gjort ett mycket bra arbete och lyckats vända en negativ trend till en mycket väl fungerande verksamhet. Våra prioriterade nysatsningar i Norge och Indien fortlöper som planerat.

Det första kvartalet 2011 är ett bevis på att Prevas är på rätt väg. Verksamhetsjusteringar har gjorts och vi ser fram emot att hjälpa våra kunder till ökad konkurrenskraft. Som marknadsledare inom inbyggda system och industriell IT bidrar vi med innovationer som skapar tillväxt.

Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008