dk  no  en  
sv en dk no
Regulativa krav

Regulativa krav

Prevas har bred erfarenhet av arbete med regulativa krav och certifiering inom olika områden. Vi håller oss alltid uppdaterade och kan ge råd om hur man uppfyller gällande krav. Inom vissa områden, som t.ex. EMC och medicinska krav, har Prevas mycket hög specialiserad kompetens.

De officiella regler som styr produktkrav ändras och uppdateras ofta. Den nya lagstiftningsramen (NLF, New Legislative Framework) kommer att påverka många relevanta direktiv.  Genom att vara uppmärksam och hålla ett vakande öga på framtida krav, och förbereda produkter på att uppfylla dem, kan minska kostnaderna för utveckling och certifiering.

Några relevanta direktiv och regler

  • EMC-direktivet 2004/108/EG. Ny omarbetning 2014/30/EU träder i kraft 2016-04-20!
  • MDD Medical devices directive (93/42/EG). Ny omarbetning föreslagen.
  • Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG, 2006/95/EG). Ny omarbetning  2014/35/EU träder i kraft 2016-04-20!
  • Maskindirektivet (98/37/EG) rev. 2006/42/EG i kraft från 2009-12-29.

Miljödirektiv

  • RoHS: Direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning RoHS 2: Omarbetning 2011/65/EG i kraft från 2013-01-02
  • WEEE: Direktiv om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE 2 omarbetning 2012/19/EU i kraft  från 2014-10-15
  • ERP: Ramdirektiv 2009/125/EG om ekodesign.
  • REACH, förordning för registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier, 1 juni 2007.

Relaterade länkar

Kontakt

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning